اندوپیل صورت

اندوپیل صورت

اندوپیل موجب افزایش کشش و انقباض عضلات خواهد شد و افتادگی پوست را درمان خواهد نمود. در نتیجه بعد از تزریق اندوپیل، پوست ناحیه هدف صاف خواهد شد. اندوپیل برای صاف کردن پوست در هر ناحیه از بدن مورد استفاده قرار می گیرد. اندوپیل برای درمان فوری و موثر عضلات پلاتیسما گردن نیز موثر است.


• استفاده از اندوپیل تاثیرات مختلفی به دنبال خواهد داشت. ظرف 1 الی 2 ساعت بعد از تزریق اندوپیل اثرات آن پدیدار خواهد شد.
• استفاده از اندوپیل، کشش عضلات مورد هدف را بیشتر خواهد نمود. توجه داشته باشید که این کشش جدا از انقباض طبیعی ماهیچه است و اختلالی در انقباص عضله ایجاد نخواهد کرد.
• اندوپیل موجب افزایش کشش و انقباض عضلات خواهد شد و افتادگی پوست را درمان خواهد نمود. در نتیجه بعد از تزریق اندوپیل، پوست ناحیه هدف صاف خواهد شد.
• اندوپیل برای صاف کردن پوست در هر ناحیه از بدن مورد استفاده قرار می گیرد.
• اندوپیل برای درمان فوری و موثر عضلات پلاتیسما گردن نیز موثر است. استفاده از اندوپیل حالت ورم کرده و شل و ول این عضلات را از بین خواهد برد.
• خطوط عمودی و سیگاری شکل ایجاد شده توسط بیش فعالی عضلات لب را از بین خواهد برد.
• تکنیک اندوپیل مناسب ترین روش برای ایجاد تاثیرات بلند مدت بر روی عضله است.
• تاثیرات اندوپیل صورت و گردن حدود 8 الی 10 ماه باقی خواهد ماند.