بوتاکس اطراف چشم

بوتاکس اطراف چشم

بوتاکس از سه عنصر اصلی تشکیل شده است که شامل : سم بوتولینیوم، آلبومین و کلرید سدیم هستند.

اصلی ترین ماده بوتاکس سم بوتولینیوم است، که از نوعی باکتری بوجود می آید. این سم نقش مهمی در رفع چین و چروک ها ایفا می کند، زیرا از انقباض عضلات جلوگیری می کند، اما چگونه؟

فرمان حرکت عضلات، توسط سیگنال های عصبی ارسال می شود. هنگامی که بوتاکس به عضلات یک ناحیه تزریق می شود، این سیگنال های عصبی توسط سم بوتولینیوم غیرفعال شده و از حرکت عضلات جلوگیری می شود. با تزریق بوتاکس به عضله مورد نظر، تکانه های عصبی آن بطور موقت مسدود می شوند و عضله نمی تواند حرکت کند. بدین طریق عضلات شل می شوند و چین و چروک های پوستی رفع می شوند.