برداشتن زگیل

برداشتن زگیل

در درمان با لیزر برداشتن زگیل با سوزاندن پالس رگ های خونی انجام می شود.

سرانجام بافت آلوده می میرد و زگیل از بین می رود.